Financování

V této sekci jsme pro Vás připravili přehledné informace o formách financování a postupu nákupu Vaší nemovitosti.

V záložce Postup při koupi najdete jednotlivé kroky od ústní rezervace nemovitosti přes objednání klientských změn až po předání bytu či domu. Jsou zde uvedeny také všechny termíny, výše daných záloh a typy podpisových smluv. V Platebním kalendáří jsou představeny dvě základní formy financování bytu, a to buď formou platby z vlastních zdrojů, nebo platby prostřednictvím hypotečního úvěru či úvěru ze stavebního spoření.

Postup při koupi

1. Ústní rezervace

Ústní rezervace je nezávazná a je sjednávána na dobu tří pracovních dní pro účely prostudování návrhu smluv. V této lhůtě je nezbytné potvrdit svůj zájem o koupi nemovitosti podpisem Rezervační smlouvy.

2. Rezervační smlouva

Písemná rezervace je závazná a vznikne podpisem Rezervační smlouvy. Přílohou Rezervační smlouvy je rovněž vzorový text Smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví jednotky. Rezervační poplatek ve výši 50.000 Kč klient hradí po podpisu Rezervační smlouvy do 3 pracovních dnů na vázaný účet.

Rezervační poplatek je součástí kupní ceny nemovitosti. Podle Smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví jednotky se jedná o 1. úhradu kupní ceny uhrazenou před uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví jednotky.

3. Smlouva o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví jednotky

Ve lhůtě sjednané v Rezervační smlouvě je s klientem projednána a podepsána Smlouva o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví jednotky, která upravuje vztah mezi budoucím kupujícím a budoucím prodávajícím. Je zde podrobně specifikována prodávaná nemovitost, základní údaje v budoucnu uzavírané Smlouvy o převodu vlastnictví jednotky, stanoveny platební podmínky a popsány jednotlivé fáze koupě.

Do 10 dnů od podpisu Smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví jednotky je splatná druhá platba na kupní cenu ve výši 10% ze sjednané kupní ceny (se započtením platby rezervačního poplatku). Třetí a čtvrtá platba ve výši 90% zbývající části kupní ceny je hrazena ve lhůtě stanovené platebním kalendářem uvedeným ve Smlouvě o budoucí smlouvě.

Klient má možnost některých úprav jednotky ve smyslu vnitřního dispozičního uspořádání a také povrchových úprav, kdy jsou na základě přání zákazníka zaměněny standardně dodávané materiály. Standardy a termíny možných klientských změn jsou obsaženy ve Smlouvě o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví jednotky. Tyto klientské změny jsou řešeny individuálně – viz klientské změny.

4. Smlouva o převodu vlastnictví jednotky

Před podpisem Smlouvy o převodu vlastnictví jednotky a předáním nemovitosti k užívání klient uhradí doplatek kupní ceny podle platebního harmonogramu. Po podpisu vlastní Smlouvy o převodu vlastnictví jednotky prodávající zajistí podání návrhu na vklad vlastnického práva klienta dle této smlouvy do katastru nemovitostí u příslušného katastrálního úřadu.  V případě prvního převodu (novostavby) je nemovitost od této daně osvobozena. Podmínkou pro předání jednotky kupujícímu k užívání je uzavření Smlouvy o převodu vlastnictví jednotky a uhrazení celé kupní ceny. O předání nemovitosti se sepisuje Předávací protokol, který podepisují kupující a pověřený zástupce prodávajícího.

Platební kalendář

(A) Platba z vlastních zdrojů

1. záloharezervační záloha ve výši 50.000 Kč vč. DPH je klientem uhrazena na základě Rezervační smlouvy
2. zálohaúhrada ve výši 10 % ze sjednané kupní ceny (ponížená o 1. zálohu 50.000 Kč) + DPH
(splatnost 10 dnů od podpisu Smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví jednotky)
3. zálohasplatnost 40 % kupní ceny na základě dokončení hrubé stavby budovy, a to do 30 dnů ode dne, co budoucímu kupujícímu bylo doručeno oznámení budoucího prodávajícího o dokončení hrubé stavby budovy (předmětu budoucího převodu)
4. zálohaúhrada ve výši 50 % ze sjednané kupní ceny + DPH
(splatnost 30 dnů od zápisu předmětné jednotky jako dokončené do katastru nemovitostí)

(B) Platba prostřednictvím hypotečního úvěru / úvěru ze stavebního spoření

1. záloha  rezervační záloha ve výši 50.000 Kč vč. DPH je klientem uhrazena na základě Rezervační smlouvy z vlastních zdrojů
2. záloha  úhrada z vlastních zdrojů ve výši 10 % ze sjednané kupní ceny (ponížená o 1. zálohu 50.000 Kč) + DPH
(splatnost 10 dnů od podpisu Smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví jednotky)
3. záloha  úhrada ve výši 5-35 % ze sjednané kupní ceny + DPH
(splatnost 30 dnů od doručení oznámení budoucímu kupujícímu od budoucího prodávajícího o dokončení hrubé stavby budovy – předmětu budoucího převodu)
4. záloha  úhrada ve výši 55-85 % ze sjednané kupní ceny + DPH (lze realizovat z úvěru)
(splatnost 30 dnů od zápisu předmětné jednotky jako dokončené do katastru nemovitostí)

(C) Individuální financování

Pokud klient upřednostňuje ještě jiný druh financování, jsme ochotni nastavit po osobní domluvě konkrétní podmínky. Přesný postup bude stanoven na schůzce s vaším osobním makléřem. Typickým příkladem individuálního financování jsou např. 100% hypotéky, které poskytují některé bankovní ústavy.

Možnosti financování

Váš osobní makléř

Z naší zkušenosti víme, že každý klient má jiné představy, požadavky a potřeby ohledně financování bytu, a proto společnost DOMOPLAN nabízí bezplatně služby osobního makléře, kterého najdete v levé části této stránky. Finanční a realitní makléř pro Vás vyhledá a sjedná nejoptimálnější řešení financování bydlení na míru. Respektuje individuální zájmy klienta a neustále sleduje podmínky finančních produktů na trhu, aby pro Vás vybral tu nejvýhodnější variantu.

Navíc Vám nabídne propojení a kombinace produktů stavebních spořitelen a hypotečních center, vybere a zabezpečí nejlepší dostupné pojištění požadované bankami a vyřídí za Vás všechny důležité dokumenty. Na Vás bude pouze podpis smlouvy v naší kanceláři.